تبلیغات
mr!adris - بود و نبود
mr!adris

بود و نبود

یکشنبه 16 خرداد 1389

                                                                زندگی چیست ؟

        اگر گریه چرا می خندم                                   اگر خنده چرا می گریم

با چند تا عکس اومدم


لطفا برای دیدن بقیه عکس ها به ادامه مطلب بروید

 


سعید
جمعه 22 خرداد 1394 06:33 ب.ظ
وبتون عالی بود موفق باشید
چهارشنبه 27 آذر 1392 10:34 ب.ظ
بعضی روزها که به حد مرگ غمگینی یا حالت بد است،
وقتی از تو می پرسند چرا؟
دیده اید حال آدم بدتر می شود؟
چون نمی توانی توضیح بدهی چرا؟
چون هیچ دلیل محکمه پسندی برای
این حد از بد بودن نداری...

منتظر حضورت
نگار
چهارشنبه 9 تیر 1389 02:04 ب.ظ
سلام رامین این اهنگ وبلاگت رو کی میخونه واسم اهنگش چیه؟ منتظر جوابم
نگار
چهارشنبه 9 تیر 1389 02:03 ب.ظ
............@@@
............@@@@@@@@@
...............@@@@@@@@@
....................................@@
....................@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
......................@@
..................................................
@@@...............................@@@
@@@................................@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
...@@@@@@@@@@@@@@

..................@@...@@
..................@@...@@
......................@@
......................@@
............................
...............@@@@
.............@@.......@
................@@@@@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
..............................@
یکشنبه 30 خرداد 1389 05:34 ب.ظ
mage nemido0ni ta kesi be man sar nazane man besh sar nemizanam
jk boW daWshami
akhe nagofty up kardi
نگار
جمعه 28 خرداد 1389 10:26 ب.ظ
رامین جان 12 روزه اپ نکردی.....
اگه اپ کردی خبرم کن.........
chisi
پنجشنبه 27 خرداد 1389 11:06 ب.ظ
slm,khobin.vabe ba hal va shiko0o0li darin
khemli khomjhal micham be manam besarid
مریم
پنجشنبه 27 خرداد 1389 07:28 ب.ظ
آپم بدو بیا
کاوه
پنجشنبه 27 خرداد 1389 02:20 ب.ظ
رامین داش اگه فارسی یاد داری فارسی بنویس
منظور زیر دیپلم!
در ضمن درگیره نظراتتم
راه افتادی لات شدی
کاوه
چهارشنبه 26 خرداد 1389 04:50 ب.ظ
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´ ¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´ ´´ ´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶sadegh ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
dorsa
چهارشنبه 26 خرداد 1389 01:13 ب.ظ
salam
kho0obi?
mer30 k khabaram kardi
aksaye ghashangi bo0od
کاوه
چهارشنبه 26 خرداد 1389 02:32 ق.ظ
جان داداش حالا تو بمان تو کفش
بالا بردن سرعت دانلود
راست کلیک برروی دسکتاپ گزینه propertiesسر برگ دسکتاپ کاستومایز دسکتاپ و انتخاب سربرگ وب و به بخش Properties
این گزینه را فعال و بیشترین عدد بدهید
limit hard-disk usage for this page to و تایید.
عطیه
چهارشنبه 26 خرداد 1389 02:12 ق.ظ
بازم سلام ادرس وبتون تو وبای دیگه بود یادم نمیاد کدوم وب بود که رفتم

عطیه
سه شنبه 25 خرداد 1389 09:44 ب.ظ
سلام شما با افنخار لینک شدید اگه دوست داشتین منو با اسم حس غریب عاشقی لینک کنید ممنون

Mr SaTra NOISE
سه شنبه 25 خرداد 1389 09:23 ب.ظ
کاوه
سه شنبه 25 خرداد 1389 04:29 ب.ظ
جان داداش این دفعه رو تو کفم ولی قیره قابل کنترله شاید باورت نشه سرعت خودمم بالا رفته
کاوه
سه شنبه 25 خرداد 1389 04:10 ب.ظ
منظورت از دستگاه همون کامپیوتر
راستی پرانتزم بزارم؟
زود جواب بده
نگار
سه شنبه 25 خرداد 1389 03:24 ب.ظ
عطیه
سه شنبه 25 خرداد 1389 02:34 ب.ظ
سلام وبتون حرف نداره عالیههههههههههههه

خوشحال میشم بهم سر بزنی منتظرتمممممممممممممممممممممممممم

دینا
سه شنبه 25 خرداد 1389 08:34 ق.ظ
Mr SaTra NOISE
یکشنبه 23 خرداد 1389 04:56 ب.ظ
نگار
شنبه 22 خرداد 1389 06:30 ب.ظ
سفرغریبی داشتم توی اون چشم سیاهت,سفری که برنگشتم گمشدم توی نگاهت,یه دل ساده ساده کوله بارسفرم بود,چشم تومثل یه سایه همجا همسفرم بود,تو شدی خون تورگهام من دیگه خودم نبودم,واسه نفس کشیدن دیگه محتاج تو بودم.
Mr SaTra NOISE
شنبه 22 خرداد 1389 02:52 ب.ظ
سلامممممممممممممممم
......... ٭ §٭ §٭§٭
.......... ٭ §٭ .............٭ §٭
.........٭ §٭ ................ ٭ §٭ ...................٭ §٭ §٭ §٭
....... ٭ §٭.......................٭ §٭.......... ٭ §٭ .............٭ §٭
....... ٭ §٭..........................٭ §٭ .... ٭ §٭ ...................٭ §٭
....... ٭ §٭ ..........................٭ §٭٭ §٭ .........................٭ §٭
........ ٭ §٭..............................٭ §٭ ..............................٭ §٭
......... ٭ §٭ ................................................................٭ §٭
........... ٭ §٭ ..............................................................٭ §٭
............. ٭ §٭ ............آپ کردم بدو بیا..........................٭ §٭
............... ٭ §٭ .......................................................٭ § ٭
................. ٭ §٭ ...................................................٭ §٭
................... ٭ §٭ ...............................................٭ §٭
..................... ٭ §٭ .........................................٭ § ٭
........................٭ §٭ ....................................٭ §٭
.......................... ٭ §٭ ..............................٭ §٭
.............................. ٭ §٭ ......................٭ §٭
.................................. ٭ §٭ .............. ٭ §٭
..................................... ٭ §٭ .........٭ §٭
........................................ ٭ §٭..٭ §٭
...............................................٭ ٭
سمیرا(عاشق تنها)
چهارشنبه 19 خرداد 1389 03:45 ب.ظ
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
بد ترین غم اینه که وارد زندگی ای بشی
که توش عشق وجود نداشته باشه
همیشه عاشق باش دوست خوبم

سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
دینا
چهارشنبه 19 خرداد 1389 02:11 ب.ظ
♥ ♥ ♥
     ♥ ♥
     ♥ ♥
    ♥ ♥
      ♥ ♥
     ♥ ♥
_________**_____*__*___________
_________*___*___*__*_______******
__________*___*__*________**::::::::**
______________*__*_______**::::::::::**
_______________*__*_____**:::::::::::**
________________*__*___*:::::::::::::**
_________________*_*__*::::::::::::::**
_____**********____##*::::::::::::**
___**:::::::::::::::::::* ××*::::****::::**
__**::::::::::::::::::::*××**:::::::::::::**
___**::::::::::::::::::::::*××××*:::::::::::::**
_____**:::::::::::**::::::**^^*:::::::::::**
__________****:::::::::::::*^*********
____________**:::::::::::**
___________**::::::::**
_______.oº º .******
……O º *
*.°
º
...°
....O
.......°o O ° O
.................°
.............. °
............. O
.............o....o°o
.................O....°
............o°°O.....o
...........
dorsa
سه شنبه 18 خرداد 1389 10:32 ب.ظ
کوش؟؟کجاست؟؟هرچی میگردم پیداش نمیکنم!شما ندیدیش؟؟؟[تشویش]
.
.
.
شبکده به روزه!
dorsa
سه شنبه 18 خرداد 1389 10:31 ب.ظ
کوش؟؟کجاست؟؟هرچی میگردم پیداش نمیکنم!شما ندیدیش؟؟؟[تشویش]
.
.
.
شبکده به روزه!
سمیرا(عاشق تنها)
سه شنبه 18 خرداد 1389 10:19 ب.ظ
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
هرگز با احساساتی که از اولین برخورد
نسبت به کسی پیدا می کنید
نسنجیده اعتماد نکنید.
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
سمیرا(عاشق تنها)
نگار
سه شنبه 18 خرداد 1389 03:18 ب.ظ
لینگ شدی
نگار
سه شنبه 18 خرداد 1389 03:13 ب.ظ
......*I♥U*..............*I♥U*.......
...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*....
.*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*..
.*I♥U*.........*I♥U*..........*I♥U*..
..*I♥U*.............ســلام ....*I♥U*..
...*I♥U*..........اپـــــم.......*I♥U*...
......*I♥U*...منتظـــــرم......*I♥U*......
........*I♥U*...............*I♥U*........
...........*I♥U*.......*I♥U*...........
..............*I♥U**I♥U*..............
.......*I♥U*..............*I♥U*.......
...*I♥U**I♥U*.....*I♥U**I♥U*....
.*I♥U*....*I♥U*.*I♥U*....*I♥U*..
.*I♥U*.........*I♥U*..........*I♥U*..
..*I♥U*.............ســلام ....*I♥U*..
...*I♥U*..........اپـــــم.......*I♥U*...
......*I♥U*...منتظـــــرم......*I♥U*......
........*I♥U*...............*I♥U*........
...........*I♥U*.......*I♥U*...........
..............*I♥U**I♥U*..............
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  به نظر شما مطالب این سایت چگونه بود

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
>

src='http://bahar22.com/ftp/cod.musics/page/50/js/01.js' >

قالب وبلاگ

کد آهنگ در موزیک رضا